Πιστοποιήσεις

Η συνεχής βελτίωση της επιχειρηματικής μας λειτουργίας και η σημασία που δίνει η επιχείρηση στην ποιότητα των παραγομένων προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών ώθησε τη Διοίκηση στην ανάπτυξη και εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο προσανατολισμός της εταιρείας στη συνεχή έρευνα, σχεδιασμό και παραγωγή νέων προϊόντων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και την προώθηση καινοτόμων προϊόντων προηγμένης σύνθεσης. Η εταιρεία έχει φροντίσει για τη λήψη όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

Επίσης, η περιβαλλοντική ευαισθησία της εταιρίας την ώθησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία πιστοποιήθηκε πρώτη φορά το 2006.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος η Berling ABEE προχώρησε στον σχεδιασμό και την παραγωγή του πρώτου οικολογικού προϊόντος στην Ελλάδα με ονομασία Petite, το οποίο και τιμήθηκε με το Οικολογικό Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1998. Μένοντας πιστή σε αυτόν το προσανατολισμό έχει προσθέσει στην γκάμα της μια σειρά οικολογικών προϊόντων.

Επιπλέον, η  εταιρεία ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις των καιρών ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001. Απώτερος σκοπός της είναι να εντοπίσει και να περιορίσει-ελαχιστοποιήσει με την σωστή διαχείριση, τους κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και να εστιάσει σε ουσιαστικά για τη επιχείρηση οφέλη, όπως αυτά μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή ενός τέτοιου αποτελεσματικού Συστήματος.

Η BERLING  διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον Κανονισμό EMAS, που περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων της, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των πελατών της, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων της και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατεβάστε τα αρχεία:

 

Διασφάλιση Ποιότητας & Πιστοποιήσεις

Η BERLING, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία της για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, συμμορφούμενη απόλυτα με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύοντας σε μια διαρκή οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό προς το περιβάλλον και τη φύση, σχεδίασε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλα τα στάδια της Παραγωγικής διαδικασίας.

Έτσι, από το 2006 η BERLING πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001:2004 και του κανονισμού EMAS της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ενώ από την ίδια χρονιά, με απόφαση του αρμόδιου Τμήματος του ΥΠΕΧΩΔΕ εγκρίθηκε η καταχώριση της Εταιρείας στο μητρώο του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) με αριθμό EL000047.

Ένα από τα πολλά και σημαντικά ορόσημα στην ιστορία της ήταν τον Απρίλιο του 1998 αφού ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στην οποία απονεμήθηκε το πρώτο Οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής ένωσης για το οικολογικό πλαστικό χρώμα Petite.

21 πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα υπάρχουν στον κατάλογο της Εταιρείας μας και ο αριθμός αυτός είναι συνεχώς αυξανόμενος. Όλα πληρούν τα οικολογικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Απόφαση 2009/544/ΕΚ) και τους έχει απονεμηθεί το οικολογικό σήμα από το ΑΣΑΟΣ (Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος). 

Κατεβάστε τα αρχεία:

Θέλεις να λαμβάνεις τις ενημερώσεις μας;

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Απεχθανόμαστε τα spam όσο και εσύ.